Av Stig Sivertsen

Ville du ha kjøpt bil av en bilforhandler som gjentatte ganger møter sine kunder i rettsapparatet ? Neppe! Ville du studere ved en skole som gjør det samme ?

Flere studenter har blitt avkrevd full semesteravgift til Høyskolen Kristiania til tross for at de har levert oppsigelse før skolestart.  Av hensyn til andre studenter ønsker vi å dele våre erfaringer.

Skolen tapte sak

Skolen fortsetter praksisen, til tross for at de tapte sak på nettopp dette i Nedre Romerike Tingrett 30.9.2016.  Skolen leverte anke til Eidsivating Lagmannsrett, som i sin tur forkastet anken 3.1.2017.  Studenten vant saken, og slapp å betale semesteravgiften.

Men skolen gir seg ikke med det.  Kevin Sivertsen fra Halden studerte kreativ markedskommunikasjon i Trondheim.  Etter et knapt år var han ikke fornøyd med kvaliteten på det skolen hadde å tilby, spesielt i forhold til pris, kostnader og økonomi.

Han hadde sommeren 2017 berettiget grunn til å regne med at hans oppsigelse var mottatt og i orden.  I august dukket det plutselig opp en faktura på epost på kr 47.360,-.  Da Kevin kom hjem og åpnet eposten var skolens oppsigelsesfrist passert med 6 virkedager.  Kevin tar umiddelbart kontakt med skolen, men de viser til at fristen er passert og krever full semesteravgift, til tross for at det fremdeles er før skolestart.

Tingretten konkluderte året før med at ”I det hele tatt fremstår det som urimelig at studenter blir ansvarlig for hele semesteravgiften ved oppsigelse før skolestart”.  Skolen får i dommen kritikk for flere deler av kontrakten.  Så vidt vi kan se er det eneste skolen har gjort etter tingrettsdommen å flytte fristen til senere i ferien.  For øvrig er alt som før.

Nekter å svare på spørsmål

Skolen henviser til et likebehandlingsprinsipp.  Jeg har derfor spurt skolen gjentatte ganger om hvor mange som er/ eller har vært i samme situasjon som Kevin de siste årene.  Og jeg har spurt om hvor mange ganger de har gått til rettssak mot sine studenter. Skolen har unnlatt å svare, og til slutt bekrefter deres advokat at de nekter å svare på dette.

Det synes opplagt at skolen søker å holde sakene adskilt ettersom studentene står svakere hver for seg. De har prøvd å nekte meg å representere Kevin i saken, til tross for at skolens egen kontrakt hjemler slik fullmakt. Skolens advokat skriver t.o.m. at de ikke trenger å respektere fullmakten.

Men i anken til Lagmannsretten høsten 2016 skriver skolen selv: ”Det er 31 studenter som er i studieløpet, men som har sagt opp etter oppsigelsesfristen og som nå vil kunne fremme krav om at avtalen skal settes til side etter avtalelovens §36”

Skolen kan enkelt sørge for at studenter ikke går i denne betalingsfella.  Og de kan enkelt sørge for sitt påberopte behov for forutberegnelighet i forhold til kommende semester, uten å skape betalingskonflikter.  Skolens rutiner i f.m. oppsigelser viser at de overhodet ikke er interessert studenten, men derimot studentens penger.

Skolens advokat ikke interessert i mekling

Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet har ønsket å hjelpe oss, men har dessverre ikke nødvendig makt til å gjøre annet enn å mekle.  Skolens advokat er overhodet ikke interessert i det, og krever heller et stadig høyere beløp.  Vi har så langt vært i kontakt med et par andre studenter som har opplevd det samme, og ber andre ta kontakt.  Vi retter en stor takk til studenten og hennes far som tok opp kampen mot skolen i 2016, og fikk en rettsavgjørelse.

Kevin har nektet å betale dette urimelige kravet.  Skolen saksøker Kevin.  I første omgang må han møte i Forliksrådet, og mest sannsynlig bærer det videre til Tingretten.  Dette er hva som venter studenter som ikke er tilstrekkelig på vakt mot Høyskolen Kristiania.

Og dette skjer parallelt med at Forbrukertilsynet er i dialog med skolen for å få endret kontrakten og praksisen.  Forbrukertilsynet har i flere år påpekt at skolen ikke kan kreve full semesteravgift ved oppsigelse før skolestart, senest i brev til skolen 9.1.2018.

Håper at rettsvesenet ordner opp

Vi har tillit til at rettsvesenet igjen tar den riktige avgjørelsen.  Likefullt har denne saken vært svært belastende for både Kevin og hans familie.  Skal Kevin kunne betale kravet blir han nødt til å avslutte sine nåværende studier ved Høyskolen Østfold for å finne seg heltids jobb.   Det stiller Høyskolen Kristianias direktører og advokat seg fullstendig likegyldig til, til tross for stiftelsens uttalte formål: ”Å gi flest mulig i hele landet anledning til utdanning og personlig utvikling”

Skolens økonomidirektør Pål Nakken ble etter lagmannsrettens avgjørelse sist vinter spurt av Khrono.no om øvrige studenter i samme situasjon ville få sine penger tilbake.  I stedet for å erkjenne det selvfølgelige svarer han (pr epost): ”Vi er opptatt av likebehandling av alle våre studenter, og eventuelt nye henvendelser vil bli behandlet i henhold til våre retningslinjer”. 

Jeg merker meg spesielt ordene: ”eventuelt nye henvendelser” og ”våre retningslinjer”  Han har m.a.o. umiddelbart bestemt seg for å beholde pengene til de som ikke tar kontakt.  Og vi ser jo hvordan det er å bli behandlet ”i henhold til våre retningslinjer”.  Han setter sine egne retningslinjer foran Tingrettens avgjørelse.

Skolen burde umiddelbart ha tilbakebetalt samtlige 31 studenter.  Hvis vi går ut fra kr 50000,- pr student vil totalbeløpet for alle studentene utgjøre ca 0,6 % sammenlignet med skolens årlige lønnsutgifter (2016).  I henhold til regnskapet for 2016 har skolen en gjennomsnittlig lønnskostnad på over kr 970.000,- pr årsverk.  De har en rekke direktører med inntekter på opptil over 3,5 millioner ! (2016) iflg skatteetaten! Styrehonorarer går ikke frem av regnskapet som er levert til Brønnøysundsregistrene.

Statsstøtte

Skolen får årlig statsstøtte fra Kunnskapsdepartementet.  For 2017 var beløpet 64,6 mill.  Departementet sier:  ”Loven fastsetter at private universiteter og høyskoler skal la eventuelle statlige driftstilskudd og egenbetaling fra studentene komme studentene til gode.”   Jeg vil tro de 31 studentene vil ha en mening om hvordan skolen har forholdt seg til dette.

Skolen fokuserer kun på det juridiske i saken.  Det rent menneskelige og sitt eget omdømme ser ut til å være underordnet.  I Trondheim legges skolen ned pga. dårlig tilsøkning.  Det kan være at skolen bør begynne å tenke på sitt eget omdømme.

Skolen får på sine Facebooksider svært mye kritikk for dårlig kvalitet, pris og pengekrav.  Det er ingen grunn til å betale dyrt for det du får gratis og kanskje til og med bedre andre steder.  Og da er det heller ingen grunn til å risikere urimelige pengekrav og slike ubehageligheter og som Kevin og minst 31 andre studenter har blitt utsatt for.

Slik skolens direktører velger å behandle sine studenter må vårt klare råd dessverre bli: Styr unna Høyskolen Kristiania.