De fleste liker seg i barnehagen, viser meningsmåling blant barnehagebarn.

Over 800 femåringer i 60 barnehager over hele landet har deltatt i spørreundersøkelsen. 94 prosent svarer at de trives veldig godt eller godt i barnehagen.

– Det vanlige er å spørre foreldre i brukerundersøkelser om hvordan barna trives i barnehagen. Nå har vi gitt de eldste barnehagebarna en stemme, sier fagsjef Nina Knarvik i Norlandia Barnehagene.

Fire prosent av barna svarer at de trives sånn passe, og drøyt to prosent svarer at de ikke trives så godt.

– Selv om det er positivt at så mange liker seg godt, er det vel så viktig å vite hvorfor noen ikke er så fornøyd. I de tilfellene hvor barna svarer at de ikke trives, tar vi dette på det største alvor, sier Knarvik.

Hun mener alle barn skal ha en god barndom i barnehagen.

– Det gjelder å lytte til barns små signaler og sørge for at alle barn har en meningsfull dag med magiske øyeblikk og gode mestringsopplevelser. Vi har selvsagt også god kontakt med foreldrene og følger opp videre, sier Knarvik.

Vil blir hørt

Undersøkelsen viser en klar sammenheng mellom opplevd mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnas grad av trivsel.

– Barn som opplever å bli hørt og selv får være med å bestemme, trives bedre. De kan selvsagt ikke få bestemme alt, men de kan få være med å avgjøre for eksempel hvor de skal gå på tur og hvilke aktiviteter de vil være med på, sier hun.

87 prosent svarer at de ofte eller noen ganger kan være med å bestemme hva de skal gjøre i barnehagen, mens 13 prosent svarer at de nesten aldri eller aldri får være med å bestemme.

– Vi tenker at det alltid er rom for forbedring. Det er ofte enkle grep som skal til for at barn kan få være med å påvirke ulike valg i løpet av en dag, sier Knarvik.

Hun mener barna vokser på å få være med å bestemme hva de skal gjøre i barnehagen.

– I det ligger det også at man må lære seg å ta hensyn til andres ønsker og valg. Våre barn skal vokse til å bli mennesker som tør å stå opp for seg selv, men som også kan tilpasse seg et demokratisk og sosialt fellesskap, sier hun.

Venner og lek

Å ha gode venner og kunne glede seg over lek med andre, er viktig for å trives.

– Barn som ikke har gode venner, svarer heller ikke at de trives særlig godt i barnehagen. Dette er det viktig for personalet å ta tak i. Vennskap med andre barn og nære relasjoner til de voksne i barnehagen, er selve grunnlaget for at barn skal trives og utvikle seg, sier Knarvik.

Rundt 92 prosent svarer at de har mange eller noen gode venner, mens drøyt syv prosent svarer at de bare har noen få. Barer to av 841 barn svarer at de ikke har noen venner.

– Dette er for mange. Ingen barn skal være i barnehagen uten venner. Vi må inn og samtale med barna. Er det så at de ikke har noen venner, og hvordan kan vi hjelpe dem? Var de lei seg den dagen de svarte, og er det annerledes nå?

Kartleggingen gir barnehagepedagogene bedre innblikk i barnas hverdag og bedre forståelse for hva de trenger mer av eller savner. Svarene gir et godt utgangspunkt for videre arbeid med å skape en god hverdag for hvert enkelt barn.

– Undersøkelser er aldri bedre enn hvordan vi bearbeider resultatene. Vi spør for å få barnas innspill, og for hele tiden å utvikle kvaliteten på vårt pedagogiske arbeid. Det er den voksnes ansvar at barna trives, sier fagsjef Nina Knarvik i Norlandia Barnehagene.